Statut TKS GRANIT Strzelin

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Terenowego Klubu Sportowego GRANIT w Strzelinie uchwalonego w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

STATUT TERENOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "GRANIT" W STRZELINIE

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA:

§1

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r." (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) oraz ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. (Dz. U. Nr 25 poz. 113 z późn. zmianami) i nosi nazwę Terenowy Klub Sportowy "GRANIT" zwanym dalej TKS "GRANIT".

§2

Terenem działania TKS "GRANIT' jest obszar miasta, gminy i powiatu Strzelin, a jego siedzibą jest miasto Strzelin.

§3

TKS "GRANIT" posiada prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

TKS GRANIT jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§5

TKS GRANIT ma za zadanie planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego, propagowanie tężyzny fizycznej, sportu masowego i kwalifikowanego. Prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych różnych szczebli, uczestnictwo w turniejach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Pozyskiwanie w społeczności ludzi, dla których sport jest środkiem do osiągnięcia celów życiowych.

§6

TKS GRANIT realizuje cele zawarte w par. 5 poprzez :

 • organizowanie i prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym na terenie szkół w mieście, gminie i powiecie Strzelin. 
 • opracowywanie planów, regulaminów i zasad organizacji imprez o charakterze masowym i wyczynowym.
 • organizowanie zawodów i imprez sportowym o charakterze masowym i kwalifikowanym.

§7

TKS GRANIT realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o współpracę działaczy społecznych, rodziców, władz samorządowych i sportowych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU TKS GRANIT - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

członkami klubu TKS GRANIT są:

 • członkowie rzeczywiści,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie honorowi:

§9

Członkiem rzeczywistym lub wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności Prawnej. Niepełnoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów). Osoba prawna (organizacje społeczne, instytucje itp.) mogą być jedynie członkami wspierającymi. Członkiem klubu zostaje się po złożeniu deklaracji.

§10

Do obowiązków członka rzeczywistego TKS "GRANIT" należy:

 • branie czynnego udziału w pracach klubu,
 • ścisłego udziału w pracach klubu,
 • ścisłego przestrzegania postanowień statutu,
 • bieżące regulowanie składek członkowskich,
 • propagowanie umiejętności organizacji i wykorzystywania czasu wolnego.

§11

Członkowie rzeczywiści mają prawo do:

 • uczestniczenia w walnych zebraniach klubu,
 • zgłaszania propozycji wniosków wobec władz klubu,
 • uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez klub,
 • korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu.

§12

Członkowie wspierający we wszystkich działaniach mają głos doradczy.

§13

Członkostwo w klubie ustaje przez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu klubu,
 • skreślenia z listy członków uchwała zarządu w przypadku umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 • działania na szkodę klubu,
 • rozwiązania się klubu.

§14

Wykluczeni i skreśleni członkowie mają prawo odwołania się do walnego zebrania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§15

Członkowie TKS "GRANIT" za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków, czynny udział w działalności statutowej mogą być wyróżniani i nagradzani:

 • pochwałą ustną,
 • pochwałą na piśmie,
 • nagroda, rzeczową,
 • nagrodą pieniężną,
 • dyplomem honorowym,
 • odznaczeniem związkowym,

§16

Za naruszenie statutu i innych norm prawnych członkowie TKS "GRANIT" mogą być ukarani:

 • upomnieniem ustnym,
 • upomnieniem na piśmie,
 • ostrzeżeniem,
 • naganą,
 • czasowym zawieszeniem w prawach klubu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TKS "GRANIT"

§17

Władzami klubu są:

 • walne zebranie członków klubu,
 • zarząd klubu,
 • komisja rewizyjna.

§18

Kadencja władz TKS "GRANIT" trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały walnego zebrania.

§19

Walne zebranie członków TKS "GRANIT" jest najwyższą władza stowarzyszenia i może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze zwoływane co cztery lata i sprawozdawcze zwoływane co dwa lata.

§20

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 • uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się TKS "GRANIT",
 • wybór prezesa zarządu i zarządu, składu komisji rewizyjnej,
 • uchwalanie programów i kierunków działania TKS "GRANIT",
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz TKS "GRANIT",
 • udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,
 • nadawanie członkostwa honorowego TKS "GRANIT",
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawie skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka TKS "GRANIT".

§21

Walne zebranie jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie 50 procent plus 1 członek i w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

§22

Walne zebranie zwoływane jest z inicjatywy zarządu, na każde żądanie komisji rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej członków TKS "GRANIT" zgłoszonych na piśmie.

§23

Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia honorowego członkostwa, zmiany statutu, likwidacji TKS "GRANIT". Wymienione uchwały wymagają akceptacji kwalifikowanej większości dwóch trzecich członków obecnych na zebraniu.

§24

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania, zarząd TKS "GRANIT" zawiadamia wszystkich członków co najmniej na czternaście dni przed ustalonym terminem.

§25

Nadzwyczajne walne zebranie członków może być zwołane na wniosek:

 • 2/3 (dwóch trzecich) członków zarządu,
 • komisji rewizyjnej,
 • rady sponsorów,
 • 50% członków TKS "GRANIT" zgłoszonych na piśmie.

§26

Zarząd TKS "GRANIT" składa się z siedmiu osób w tym:

 • prezesa zarządu TKS "GRANIT",
 • wiceprezesa zarządu ds. sportowo-wychowawczych,
 • wiceprezesa zarządu ds. finansowo-gospodarczych,
 • kierownika sekcji,
 • sekretarza,
 • przewodniczącego rady sponsorów,
 • członków zarządu.

§27

Zarząd klubu zbiera się przynajmniej raz w miesiącu

 • dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność pięćdziesięciu procent członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów,
 • uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w razie równości rozstrzyga głos prezesa zarządu,
 • zarząd TKS "GRANIT" posiada prawo dokonywania zmian w swoim składzie osobowym między walnymi zebraniami, nie więcej niż jedną trzecią składu,
 • w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć skarbnik, sekretarz, członkowie komisji rewizyjnej. Ci ostatni maja prawo sprzeciwu przy uchwałach niezgodnych z przepisami i interesem klubu,
 • członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie.

§28

Do kompetencji zarządu TKS "GRANIT" należy:

 • reprezentowanie TKS "GRANIT" na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania członków,
 • kierowanie całokształtem działalności TKS "GRANIT",
 • zarządzanie majątkiem i funduszami TKS "GRANIT",
 • uchwalanie planów działania i finansowych na każdy rok,
 • uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat związanych z działalnością klubu,
 • uchwalanie regulaminów i innych niezbędnych aktów dotyczących działalności TKS "GRANIT",
 • realizowanie zadań statutowych TKS "GRANIT",
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych kompetencyjnie przez walne zebranie.

§29

Komisja rewizyjna składa się z trzech członków i wybierana jest przez walne zebranie na okres trwania kadencji zarządu TKS "GRANIT" oraz wybiera ze swego grona przewodniczącego. Komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§30

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej i statutowej,
 • składania walnemu zebraniu sprawozdań o stanie gospodarki finansowej i działalności zarządu z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
 • kontrola regulacji składek członkowskich i innych opłat,
 • komisja rewizyjna ma prawo występowania do zarządu z wnioskami pokontrolnymi z żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości,
 • członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§31

W celu wspierania działalności statutowej TKS "GRANIT" oraz promowania rozwiązań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność klubu, powołuje się radę sponsorów w liczbie siedmiu osób. Pracami rady kieruje przewodniczący wybrany z członków rady.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE TKS "GRANIT"

§32

 1. Majątek TKS "GRANIT" stanowią ruchomości, fundusze i pieniądze. Na fundusze i majątek składają się:
  • składki członkowskie i wpisowe,
  • wpływy z imprez organizowanych przez TKS "GRANIT",
  • dotacje i darowizny.
 2. Majątek i składki TKS "GRANIT" mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.
 3. Członkowie TKS "GRANIT" nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych członków (np. przejazdu) związanych z wykonywaniem decyzji organów Stowarzyszenia oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także członków będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia.

§33

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§34

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, członków zarządu - prezesa lub wiceprezesów oraz księgowego.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY LIKWIDACJI TKS "GRANIT"

§35

Likwidacja TKS "GRANIT" może nastąpić:

 • na mocy uchwały podjętej przez walne zebranie co najmniej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej pięćdziesięciu procent ogólnej liczby członków,
 • uchwała o rozwiązaniu TKS "GRANIT" powinna zawierać i określać sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

§36

Godłem TKS "GRANIT" jest:

 • prostokątny znaczek z zaokrąglonymi dolnymi rogami o barwach niebiesko - biało - złotych,
 • znaczek posiada u góry napis TKS "GRANIT" u dołu Strzelin,
 • barwami TKS "GRANIT" są kolory niebiesko - biało - złoty.

§37

Statut w powyższym kształcie został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25 kwietnia 2013 r.


Drukuj   E-mail