Regulamin zarządu

pełna treść regulaminu zarządu TKS GRANIT Strzelin

Regulamin zarządu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zarządu Terenowego Klubu Sportowego GRANIT Strzelin.

REGULAMIN ZARZĄDU
TKS "GRANIT" STRZELIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Zarząd Terenowego Klubu Sportowego GRANIT Strzelin, zwany dalej Zarządem działa na podstawie Statutu Terenowego Klubu Sportowego Granit Strzelin, zwanego dalej Statutem, który określa skład i kompetencje Zarządu oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego organizację i tryb pracy Zarządu.
 2. Terenowy Klub Sportowy GRANIT Strzelin w dalszej części zwany będzie Klubem, natomiast niniejszy Regulamin Zarządu - Regulaminem.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§2

 1. Obowiązki poszczególnych członków Zarządu ustalane są na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb Klubu i wpisywane do protokołów zebrań Zarządu

REPREZENTACJA KLUBU NA ZEWNĄTRZ

§3

 1. Zgodnie z § 39 Statutu, dla ważności oświadczeń woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagana jest łączna reprezentacja dwóch osób Zarządu Klubu, w tym: Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów Zarządu.
 2. W zakresie spraw innych niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, do reprezentowania Klubu upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin w drodze uchwały ustanawia pełnomocnika, nie będącego członkiem Zarządu Klubu do prowadzenia spraw związanych z działalnością Klubu oraz podpisywania pism i dokumentów związanych z tymi sprawami z zastrzeżeniem punktu 1.
 4. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania kopii wszystkich związanych z upoważnieniem pism i dokumentów przez nie wystawionych oraz podpisywanych.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

§4

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Klubu.
 2. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu Klubu lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Zwołujący ustala termin posiedzenia i projekt porządku obrad.
 4. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 5. O posiedzeniu Zarządu zainteresowani powinni być zawiadamiani co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu lub mogą być poinformowani w inny, skuteczny sposób (np. telefonicznie, mailowo).
 6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do udziału we wszystkich posiedzeniach Zarządu Klubu.
 7. Każdy członek Zarządu o swojej nieobecności na zebraniach musi poinformować zwołującego zebranie i usprawiedliwić nieobecność.
 8. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez zwołującego osoby.

UCHWAŁY

§5

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo do składania projektów uchwał.
 2. Do ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Zarządu i co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 3. Uchwały są numerowane wg klucza: numer kolejny łamany przez miesiąc łamany przez rok.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są:
  1. Podczas zebrań Zarządu, zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
  2. Podczas głosowań w formie obiegowej, w tym elektronicznej, większością głosów wszystkich członków Zarządu. Głosowanie w tej formie może być zarządzone przez Prezesa. Zakończenie głosowania następuje w określonym przez Prezesa terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty jego ogłoszenia.
 5. Uchwały zapisywane są w protokołach zebrań Zarządu. 6. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących. 7. Jeżeli żaden z członków Zarządu nie zażąda tajności głosowania, głosowanie odbywa się jawnie.

PROTOKOŁY ZEBRAŃ ZARZĄDU

§6

 1. Zebrania Zarządu są protokołowane.
 2. Protokół zebrania Zarządu powinien zawierać:
  1. numer kolejny zebrania,
  2. datę zebrania,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego zebrania,
  4. imię i nazwisko protokolanta zebrania,
  5. imiona i nazwiska obecnych i nieobecnych członków Zarządu,
  6. imiona i nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej,
  7. imiona i nazwiska innych osób obecnych na zebraniu,
  8. numery i treść podjętych uchwał,
  9. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
 3. Na żądanie członka Zarządu obecnego na zebraniu, w protokole należy odnotować inne złożone oświadczenia i okoliczności, które zaistniały na zebraniu.
 4. Protokół sporządza Sekretarz Klubu lub protokolant wyznaczony przez Prezesa Zarządu Klubu.
 5. Protokolant podczas zebrania prowadzi notatki na podstawie których przygotowuje protokół.
 6. Protokoły podpisuje Prezes Zarządu Klubu lub Wiceprezes Zarządu Klubu oraz Sekretarz Zarządu Klubu lub protokolant.
 7. Protokoły zebrań Zarządu, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Klubu przez okres pięciu lat od zamknięcia księgi protokołów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd i obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą ważność wszystkie wcześniejsze uchwały dotyczące organizacji i trybu pracy Zarządu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zarządu.

Powiązane artykuły

Regulamin klubu

Statut TKS GRANIT Strzelin