Regulamin klubu

pełna treść regulaminu klubu TKS GRANIT Strzelin

Regulamin klubu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem klubu TKS GRANIT w Strzelinie.

REGULAMIN
TKS "GRANIT" STRZELIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Terenowy Klub Sportowy GRANIT Strzelin, zwany dalej TKS GRANIT Strzelin lub Klubem, zrzesza jego Członków w oparciu o postanowienia Statutu i niniejszego Regulaminu, który określa: :
  1. Warunki przynależności do Klubu,
  2. Miejsce i czas treningów.
  3. Zobowiązania Klubu.
  4. Prawa i obowiązki Członków Klubu - Zawodników.
  5. Nakładanie kar dyscyplinarnych.
  6. Sposób odwołana od decyzji i nałożonych kar dyscyplinarnych.
  7. Regulamin ma zastosowanie do członków zwyczajnych Klubu TKS GRANIT Strzelin.

WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU

§2

Warunki przynależności do TKS GRANIT Strzelin to:

 1. Złożenie deklaracji o chęci przynależności do TKS GRANIT Strzelin.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 3. Opłacanie składek członkowskich.
 4. W przypadku członków - zawodników, posiadanie ważnych badań lekarskich zezwalających na uprawianie sportu.
 5. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

§3

Członkowie Klubu zobowiązani są do godnego reprezentowania jego barw, przestrzegania norm etycznych, obyczajowych i ducha Fair Play oraz do dbania o dobre imię Klubu.

TRENINGI

§4

 1. Treningi prowadzone będą w dwóch grupach treningowych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.30 do 18.00 - I grupa treningowa, a II grupa treningowa we wtorki i w czwartki w godzinach od 18:00 do 20:00. 2. Miejscem treningów jest Sala Gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie przy ul. Brzegowej 67 lub inne miejsce wskazane przez trenera, a uzgodnione z Prezesem Klubu.
 2. Trener w porozumieniu z Zarządem Klubu i zawodnikami ma prawo odwołać trening, lub zmienić jego termin. Na tych samych warunkach ma także prawo ustanowić inny dodatkowy termin treningu.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY

§5

Miesięczna składka członkowska wynosi 30,00 zł (trzydzieści złotych) i należy ją wpłacać do końca każdego miesiąca w formie gotówki u Kierownika Klubu lub przelewem na konto bankowe Klubu.

 1. Do uiszczenia składki członkowskiej zobligowani są wszyscy Członkowie Klubu, w tym Zawodnicy, którzy w danym miesiącu minimum jeden raz uczestniczyli w treningu lub oficjalnym meczu.
 2. Zawodnicy kontuzjowani, którzy ze względu na swój uraz nie mogą być obecni w danym miesiącu na treningu lub meczu, są zwolnieni z płacenia składki w tym miesiącu. Kontuzjowany zawodnik ma obowiązek zgłosić fakt doznania urazu Zarządowi Klubu lub trenerom.
 3. Niewpłacenie do końca miesiąca składki za dany miesiąc, sprawia że staje się ona zaległością finansową wobec Klubu.
 4. Zarząd ma prawo zawiesić Członka Klubu w jego prawach jeśli jego zaległości finansowe wobec Klubu przekraczają okres 60 dni.
 5. Zawodnicy niezarejestrowani do gry w oficjalnych rozgrywkach DOZTS i PZTS, a będący uczestnikami treningów Klubu są zobowiązani do płacenia składki na pierwszym treningu w miesiącu, na którym się pojawią. Wyjątek stanowią zawodnicy zaproszeni na testy lub sparingi.
 6. Członek Klubu ma prawo ubiegać się o obniżenie lub czasowe zawieszenie opłacania składek członkowskich w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

§6

 1. Każdy Członek Klubu uczestniczący w zamiejscowym obozie sportowym ponosi pełny koszt uczestnictwa w nim, włącznie z dojazdem.
 2. W przypadku posiadania przez Klub nadwyżek finansowych na cel wskazany w ust.1 niniejszego paragrafu, bądź uzyskania finansowania takiego przedsięwzięcia z innych źródeł, Klub może koszty ponoszone przez Członka Klubu obniżyć. Nie dotyczy to uczestników obozu nie będących Członkami Klubu.

OBOWIĄZKI KLUBU

§7

W celu nabywania coraz wyższych umiejętności sportowych swoich Członków, Klub zobowiązuje się do zapewnienia:

 1. Bazy treningowej i odpowiednich warunków do uprawiania tenisa stołowego.
 2. Doświadczonej kadry trenerskiej.
 3. Organizacji zgodnie z kalendarzem PZTS oraz DOZTS (chyba, że zawodnicy wyrażą chęć do treningów w czasie wakacji i różnego rodzaju przerw w zajęciach szkolnych) zajęć treningowych w odpowiednich grupach.
 4. Zorganizowania obozów treningowych miejscowych i zamiejscowych.
 5. Sparingów z zaprzyjaźnionymi klubami w kraju i za granicą.
 6. Materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznego sprzętu treningowego.
 7. Udziału członków Klubu w imprezach organizowanych przez Klub oraz uczestnictwo w meczach ligowych, turniejach i zawodach sportowych organizowanych przez DOZTS i PZTS. 8. Indywidualnego toku treningu oraz nagród za wybitne osiągnięcia członków Klubu.

OBOWIĄZKI CZŁONKA- ZAWODNIKA

§8

 1. Obowiązkiem Zawodnika jest posiadanie na treningach, meczach ligowych i zawodach własnego lub otrzymanego od Klubu sprzętu sportowego takiego jak: rakietka do tenisa stołowego, koszulka, spodenki, dres i obuwie sportowe.
 2. Podczas oficjalnych rozgrywek ligowych i zawodów każdy Zawodnik ma obowiązek występować tylko w stroju oznaczonym symbolami Klubu i znakami sponsorów Klubu.
 3. Obowiązkiem Zawodnika jest dbanie i szanowanie powierzonego mu sprzętu sportowego przez Klub oraz innego mienia Klubu.
 4. Obecność na treningach jest obowiązkowa. Zawodnicy są zobowiązani przebywać w szatni najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem treningu.
 5. Zawodnik, który nie może być na treningu lub wie, że się spóźni, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Trenera lub Zarząd Klubu.
 6. Przed przystąpieniem do treningu technicznego, meczu ligowego czy zawodów każdy Zawodnik ma obowiązek wykonania co najmniej 10-cio minutowej rozgrzewki celem uniknięcia kontuzji lub urazu.
 7. Obowiązkiem każdego Zawodnika na treningu jest pełne zaangażowanie i sumienna praca nad formą i swoimi umiejętnościami.
 8. Podczas treningu, meczu ligowego czy zawodów Zawodnicy zobowiązani są do pełnej koncentracji, skupienia i zaangażowania. Wszelkie sprawy osobiste, konflikty i animozje nie mogą mieć wpływu na jego postawę i zachowanie podczas ich trwania.
 9. Na treningu, meczu ligowym czy turnieju każdy Zawodnik ma obowiązek słuchania, wykonywania i podporządkowania się poleceniom Trenera, a w przypadku jego nieobecności wyznaczanej przez niego lub Zarząd Klubu osoby. 
 10. Przed meczem ligowym rozgrywanym we własnej hali, Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 60 minut przed jego rozpoczęciem.
 11. Przed rozpoczęciem treningu lub meczu ligowego rozgrywanego we własnej hali, obowiązkiem każdego Zawodnika jest odpowiednie jej przygotowanie oraz uporządkowanie po ich zakończeniu. Po wykonaniu tych czynności Zawodnik może oddalić się do szatni.
 12. Powołany na zawody lub mecz ligowy Zawodnik ma obowiązek zadeklarować swoją obecność. Potwierdzając swoją obecność zobowiązuje się pod karą zawieszenia na kolejny mecz być na nich obecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana będzie jako lekceważące podejście do obowiązków Zawodnika, za które może być on ukarany przez Zarząd Klubu zgodnie z Regulaminem Kar uchwalanym corocznie przez Zarząd Klubu na początku sezonu sportowego (przełom sierpnia-września).
 13. Obowiązkiem każdego Zawodnika jest zgłoszenie Trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych czy urazów, które zauważy nie tylko u siebie.

PRAWA ZAWODNIKA

§9

 1. Prawo udziału w treningach mają Zawodnicy uprawnieni do gry w Klubie, posiadający aktualne i ważne badania lekarskie oraz opłacone składki członkowskie.
 2. Prawo udziału w meczu ligowym lub zawodach mają Zawodnicy uprawnieni do gry w Klubie, posiadający ważne badanie lekarskie, wykupioną licencję zawodniczą, wytypowani przez Trenera oraz niezalegający z opłacaniem składek członkowskich.
 3. Zawodnik ma prawo zwrócić się do Klubu z prośbą o wymianę zużytego sprzętu sportowego na nowy.
 4. Za dobre wyniki i osiągnięcia sportowe oraz nienaganną postawę Zawodnik ma prawo być nagrodzony przez Zarząd Klubu sprzętem sportowym lub świadczeniem finansowym zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nagród uchwalanym corocznie przez Zarząd Klubu na początku sezonu sportowego (przełom sierpnia-września).

ZAKAZY

§10

 1. Zabrania się takiego zachowania podczas treningu, meczu ligowego czy zawodów, które może spowodować uraz lub kontuzję własną lub narazić na nią innego zawodnika.
 2. Zabrania się umyślnego niszczenia sprzętu sportowego przez: kopanie stołu, niszczenie piłeczek, uderzanie rakietką w stół, rzucanie nią lub wykonywanie innych, niczym nieuzasadnionych czynności mogących narazić Klub na straty materialne.
 3. Zabrania się przychodzenia na trening, mecz ligowy czy zawody w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Obowiązuje także całkowity zakaz picia alkoholu, spożywania środków odurzających oraz palenia tytoniu przed i w trakcie ich trwania.
 4. Zabrania się używania słów powszechnie uważanych za wulgarne. Nie będzie tolerowana arogancja i lekceważenie poleceń trenerów, brak poszanowania innych zawodników, sędziów czy kibiców, wyzywania ich lub wykonywanie obraźliwych gestów pod ich adresem.
 5. Zabrania się używania przemocy fizycznej.
 6. W trakcie rozgrywania meczy ligowych czy innych zawodów wszelkie urządzenia elektroniczne inne niż kamery i aparaty fotograficzne powinny być wyłączone i pozostawione w szatni lub przekazane na przechowanie Trenerowi.

KARY

§11

 1. Kary nakładane są za naruszenie Statutu Klubu i regulaminów Klubu oraz nieodpowiedniego i nagannego zachowania każdego z członków Klubu.
 2. Wobec Członka Klubu, który dopuścił się przewinienia wobec Statutu, lub którego zachowanie nie jest godnego reprezentanta Klubu oraz ogólnie przyjętymi zasadami, Zarząd Klubu może nałożyć następujące kary:
  1. upomnieć i pouczyć ustne,
  2. upomnieć pisemne,
  3. zawiesić w prawach Członka Klubu,
  4. skreślić członka Klubu.
 3. Członek Klubu zawieszony w prawach nie może brać udziału w treningach oraz nie będzie brany pod uwagę przy wydarzeniach, w których uczestniczy lub organizuje Klub.
 4. Wszelkie inne kary nałożone na Członka Klubu przez organizatorów zawodów, a w szczególności DOZTS i PZTS, pokrywa ukarany z własnych środków.
 5. Zarząd Klubu ma prawo ukarać zawodnika karą finansową za otrzymanie podczas meczu ligowego lub zawodów w nieodpowiedzialny oraz nierozważny sposób żółtej bądź czerwonej kartki. Nieuzasadniona sytuacja, w której zawodnik otrzymuje kartkę to między innymi: wulgarne okrzyki i przekleństwa, umyślne niszczenie sprzętu własnego jak i udostępnionego oraz nieuzasadniona krytyka decyzji sędziego.
 6. Trenerzy zobligowani są do prowadzenia bieżącej ewidencji przewinień zawodnika w formie pisemnej, zaznaczając datę, miejsce, okoliczności i opis popełnionego przewinienia oraz nałożoną karę.
 7. Wszelkie kary finansowe nałożone przez Klub na niepracujących, nieletnich i uczących się członków Klubu, potrącane będą z bieżących i przyszłych nagród lub świadczeń im należnych.
 8. Nagminne powtarzanie się przewinień może skutkować zawieszeniem w prawach członka Klubu lub całkowitym skreśleniem z listy członków Klubu.
 9. W przypadku poprawy zachowania, naprawienia szkód, skruchy, zadośćuczynienia lub przeprosin przez popełniającego przewinienie, Trener lub Zarząd Klubu może odstąpić od wymierzenia mu przewidzianej kary lub nałożoną anulować.

§12

 1. Członek Klubu za opisane w tabeli przewinienia może być ukarany przez Zarząd Klubu lub Trenera następującymi rodzajami kar:

  Lp.Opis przewinieniaRodzaj kary
  1. Niewykonywanie poleceń trenera lub przełożonych ustne upomnienie
  2. Brak zaangażowania na treningu ustne upomnienie
  3. Spóźnienie na trening, mecz ligowy lub zawody ustne upomnienie
  4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na treningu ustne upomnienie
  5. Niekulturalne zachowanie wobec trenera lub innych zawodników odsunięcie od treningu
  6. Niewykonywanie poleceń trenera odsunięcie od treningu
  7. Samowolne oddalenie się z treningu upomnienie na piśmie
  8. Brak ubioru z oznaczeniami Klubu na meczach ligowych i zawodach upomnienie na piśmie
  9. Palenie tytoniu w trakcie treningów, meczy ligowych i zawodów upomnienie na piśmie lub kara finansowa
  10. Żółta lub czerwona kartka za złe zachowanie upomnienie na piśmie lub kara finansowa
  11. Nieusprawiedliwiona nieobecność na meczu ligowym lub zawodach upomnienie na piśmie lub kara finansowa
  12. Niszczenie powierzonego sprzętu upomnienie na piśmie lub kara finansowa
  13. Spożywanie alkoholu podczas treningów, meczy ligowych i zawodów czasowe zawieszenie w prawach
  14. Stan nietrzeźwości na treningu, meczu ligowym lub zawodach czasowe zawieszenie w prawach
  15. Używanie przemocy fizycznej wobec innych członków klubu czasowe zawieszenie w prawach
 2. Wymienione w tabeli przewinienia nie zwalniają członków Klubu z przestrzegania i stosowania się do Statutu i regulaminów Klubu, obowiązujących przepisów i regulaminów DOZTS i PZTS oraz ogólnie przyjętych norm postępowania.

ODWOŁANIA OD DECYZJI I NAŁOŻONYCH KAR

§13

 1. Od nałożonej przez Trenera kary, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Klubu w terminie 7 dni od daty jej nałożenia za pośrednictwem Trenera.
 2. Od nałożonej przez Zarządu Klubu kary, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków Klubu w terminie 30 dni od daty jej nałożenia za pośrednictwem Zarządu Klubu.
 3. Wszelkie odwołania od nałożonych decyzji i kar, a kierowanych do Zarządu Klubu lub do Walnego Zebrania wymagają uzasadnienia i formy pisemnej.
 4. Odwołania od nałożonych kar i decyzji będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu na najbliższym jego posiedzeniu lub na najbliższym Walnym Zebraniu członków Klubu.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Klubu lub uchwała Zarządu Klubu o ukaraniu bądź anulowaniu kary, podtrzymaniu lub anulowaniu decyzji jest ostateczna.

INNE POSTANOWIENIA

§14

 1. Uczący się Członek Klubu ma obowiązek co najmniej 2 razy w roku szkolnym przedstawić trenerowi udokumentowane wyniki swoich postępów w nauce.
 2. Sposób, zasady i warunki otrzymania sprzętu sportowego reguluje: Regulamin Nagród oraz Regulamin przyznawania sprzętu opracowany przez Zarząd Klubu. Regulaminy przedstawiane są corocznie na początku sezonu sportowego (przełom sierpnia-września).
 3. Członek Klubu, który otrzymał sprzęt sportowy od Klubu, na mocy podpisanego przez siebie potwierdzenia pobrania jest zobowiązany oddać ten sprzęt przy odejściu lub skreśleniu z listy członków Klubu.
 4. W przypadku utraty, zagubienia czy kradzieży powierzonego przez Klub sprzętu sportowego pełną odpowiedzialność materialną ponosi członek Klubu.
 5. Warunkiem transferu członka - zawodnika z innego klubu jest akceptacja Zarządu Klubu oraz pozytywne przejście okresu testowego, a w przypadku akceptacji oraz ich pozytywnego przejścia, Zarząd Klubu rozpocznie procedurę transferu i jego rejestrację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Sprawy nieujęte w Regulaminie będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu na pisemny wniosek zainteresowanych członków Klubu.

§16

Klub zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych jego Członków na potrzeby własne oraz organizatorów imprez, do których zostali oni zgłoszeni, respektując obowiązującą Ustawę o ochronie danych osobowych.

§17

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Klubu i obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą ważność wszystkie wcześniejsze regulaminy w tym zakresie.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zarządu Klubu.
 4. Regulamin opublikowany zostanie na stronie internetowej: granit-strzelin.pl

 

Powiązane artykuły

Regulamin zarządu