Regulamin zarządu

pełna treść regulaminu zarządu TKS GRANIT Strzelin

Statut TKS GRANIT Strzelin

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Terenowego Klubu Sportowego GRANIT Strzelin uchwalonego w 2021 roku.

STATUT
TKS "GRANIT" STRZELIN

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Terenowy Klub Sportowy GRANIT Strzelin zwany dalej TKS GRANIT Strzelin lub Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność w sferze kultury fizycznej i uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym

§2

TKS GRANIT jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne - pełnoletnie oraz małoletnie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, grające w tenisa stołowego, pragnące grać w tenisa stołowego, a także sympatyków tej gry.

§3

 1. Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz niniejszym Statutem.
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§4

TKS GRANIT jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

§5

Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem obowiązującego w nich prawa.

§6

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Działalność Klubu oparta jest na aktywności społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw statutowych Klub może zatrudnić pracowników, również spośród swoich członków.

§8

TKS GRANIT Strzelin używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i oznaczeń organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 1. Logo TKS GRANIT Strzelin to prostokątny znaczek z zaokrąglonymi dolnymi rogami (w formie herbu) o barwach niebiesko-biało-złotych. Znaczek posiada u góry napis TKS GRANIT, a w drugim wersie STRZELIN. Z prawej strony na niebieskim tle znajduje się postać grającego tenisisty stołowego, a pod nim rok założenia Klubu. Z prawej strony herbu na złotym tle znajduje się element herbu Strzelina -"S" przeszyte strzałą.

ROZDZIAŁ II

CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§9

Cele Klubu to:

 1. Popularyzowanie tenisa stołowego i sportu jako sposobu na zdrowy styl życia.
 2. Organizowanie szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach sportowych i godne reprezentowanie miasta Strzelin i barw klubowych.
 4. Zapewnienie rozwoju sportu tenisa stołowego w skali masowej i wyczynowej.
 5. Integracja mieszkańców miasta i gminy Strzelin.

§10

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Organizowanie imprez sportowych w skali masowej i szkoleniowej.
 3. Sprawowanie opieki szkoleniowej, wychowawczej i sprzętowej nad członkami Klubu.
 4. Organizowanie ekipy trenerskiej na potrzeby Klubu.
 5. Współpracę z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego (PZTS)i Dolnośląskim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego (DOZTS).
 6. Ułatwianie dostępu do materiałów szkoleniowych i sprzętu sportowego wszystkim zainteresowanym.

§11

Klub realizuje swoje cele i zadania statutowe w oparciu o współpracę działaczy społecznych, rodziców, władz samorządowych i sportowych tenisa stołowego

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkowie TKS GRANIT dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
  1. Członków-Zawodników
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację i została przyjęta przez Zarząd Klubu uchwałą Zarządu Klubu. Wzór deklaracji określony został w Regulaminie Klubu
  1. Członkiem – Zawodnikiem, zwany dalej zawodnikiem, jest każdy członek zwyczajny Klubu, który aktywnie uczestniczy w treningach organizowanych przez Klub, bierze czynny udział w rywalizacji sportowej rekreacyjnej i wyczynowej, a także może posiadać licencję zawodniczą.
 2. Członkiem zwyczajnym mogą być również małoletni od 16 do 18 roku życia, za pisemną zgodą ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych: mogą oni korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach Klubu, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być także małoletni poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, ale bez prawa do głosowania w Walnych Zebraniach Klubu, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 4. Cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą być członkami zwyczajnymi Klubu.

§14

Członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w paragrafie 13 niniejszego Statutu mają prawo:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu w sprawach statutowych Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§15

Członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w paragrafie 13 niniejszego Statutu, mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godnego reprezentowania barw Klubu oraz miasta i gminy Strzelin.
 4. Solidarnego współdziałania w celu rozwoju Klubu.
 5. Bieżącego regulowania składek członkowskich.

§16

Członkiem wspierającym mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu. Członkom wspierającym przysługuje wyłącznie głos doradczy w zakresie działalności Klubu

§17

 1. Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która godnie zasłużyła się swoją postawą i działalnością na rzecz rozwoju tenisa stołowego.
 2. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu lub 2/3 członków Klubu, bezwzględną liczbą głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Odebranie statusu członka honorowego odbywa się w tym samym trybie.
 3. Członkowie honorowi posiadają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§18

 1. Członkowie TKS GRANIT za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków, czynny udział w działalności statutowej mogą być wyróżniani i nagradzani:
  1. Pochwałą ustną
  2. Pochwałą na piśmie
  3. Nagrodą rzeczową
  4. Nagrodą pieniężną
  5. Dyplomem honorowym
  6. Odznaczeniem związkowym tenisa stołowego
 2. Kryteria nagradzania członków Klubu ustala Zarząd Klubu w formie uchwały corocznie na początku sezonu (przełom sierpnia-września). Uchwała zawierająca kryteria nagradzania musi zostać udostępniona musi być na stronie internetowej TKS GRANIT Strzelin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.

§19

 1. Za naruszenia Statutu i innych aktów wewnętrznych Klubu, jego członkowie członkowie Klubu mogą zostać ukarani:
  1. Upomnieniem ustnym,
  2. Upomnieniem na piśmie.
  3. Karą finansową.
  4. Czasowym zwieszeniem w prawach członka Klubu.
  5. Skreśleniem z listy członków TKS GRANIT Strzelin.
 2. Kryteria karania członków Klubu ustala Zarząd Klubu w formie uchwały corocznie na początku sezonu (przełom sierpnia-września). Uchwała zawierająca kryteria karania musi zostać udostępniona na stronie internetowej TKS GRANIT Strzelin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.

§20

 1. Członkostwo w Klubie ustaje przez:
  1. Dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.
  2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku umyślnego naruszenia postanowień Statutu lub innych regulacji wewnętrznych Klubu, jak również działania na szkodę Klubu.
  3. Śmierć członka oraz likwidację osoby prawnej.
 2. Skreśleni członkowie zgodnie z treścią ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu mają prawo do odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Klubu w przedmiocie skreślenia z listy członków Klubu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§21

Władzami klubu są:

 1. Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin .
 2. Zarząd TKS GRANIT Strzelin . 3. Komisja Rewizyjna TKS GRANIT Strzelin

§22

Kadencja wybieralnych władz TKS GRANIT Strzelin trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§23

Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin jest najwyższą władzą Klubu i biorą w nim udział:

 1. Z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni Klubu.
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§24

 1. Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd Klubu podaje do wiadomości wszystkich na stronie internetowej Klubu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały Zarządu Klubu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin członkowie Klubu poinformowani są za pośrednictwem strony internetowej Klubu oraz poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu na 14 dni przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin.

§25

 1. Uchwały Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków na zebraniu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące:
  1. nadania lub odebrania honorowego członkostwa,
  2. zmiany Statutu,
  3. likwidacji TKS GRANIT

wymagają podjęcia kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu członków TKS GRANIT Strzelin

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należą:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Wybór i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Klubu.
 4. Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
 5. Udzielanie Członkom Zarządu Klubu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 7. Zatwierdzanie planów o rozdysponowanie środków finansowych na następny sezon sportowy.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu.
 9. Nadawanie i odbieranie statusu członkostwa honorowego TKS GRANIT Strzelin.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w prawie skreślenia członka Klubu.

§27

 1. Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin jest władne do podejmowania wiążących uchwał jeżeli w czasie jego obrad obecnych jest przynajmniej 50% członków Klubu.
 2. Dopuszczalna jest możliwość zwoływania Walnego Zebrania członków TKS Granit Strzelin w drugim terminie, jeśli w pierwszym nie ma wymaganej liczby członków by podejmować wiążącą uchwałę.
 3. Do odbycia się Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin i podjęcia uchwał nie jest już potrzebne kworum. Uchwały Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin przyjmowane są wtedy zwykłą większością głosów.
 4. Drugi termin Walnego Zebrania członków TKS GRANIT Strzelin może się odbyć nie późnej niż w ciągu miesiąca od pierwszego terminu.

§28

Zarząd Klubu powoływany jest do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz

§29

 1. Zarząd składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie członków TKS GRANIT Strzelin. Są to:
  1. Prezes Zarządu Klubu.
  2. Wiceprezes Zarządu Klubu ds. sportowo-wychowawczych.
  3. Wiceprezes Zarządu Klubu ds. finansowo-gospodarczych.
  4. Kierownik Klubu.
  5. Sekretarz Klubu.
  6. Przewodniczący Rady Sponsorów Klubu.
  7. Członek Zarządu Klubu.
 2. Funkcje członków Zarządu, oprócz Prezesa, są przypisywane za zgodą wybranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu

§30

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Informacja o zebraniu Zarządu TKS GRANIT Strzelin udostępniona musi być na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu lub członkowie Zarządu Klubu mogą być poinformowani w inny, skuteczny sposób (np. telefonicznie, mailowo) na 3 dni przed posiedzeniem Zarządu Klubu.
 2. Dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność 50% członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa Zarządu Klubu lub jednego z Wiceprezesów Zarządu Klubu.
 3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Klubu.
 4. W posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym mogą uczestniczyć trenerzy, członkowie honorowi Klubu, członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu mają prawo sprzeciwu wobec podjęcia uchwał Zarządu Klubu niezgodnych z prawem lub interesem Klubu. Uzasadnienie pisemne sprzeciwu Komisji Rewizyjnej do uchwały winno wpłynąć do kancelarii Zarządu Klubu w ciągu 3 dni od daty posiedzenia.
 5. Zarząd Klubu nie może realizować uchwały obarczonej sprzeciwem członka Komisji Rewizyjnej TKS GRANIT Strzelin.
 6. Członkowie Zarządu Klubu pełnią swe funkcje społecznie, bez prawa do otrzymywania wynagrodzenia.

§31

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Klubu należy:

 1. Realizowanie celów Klubu.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków Klubu.
 3. Sporządzanie planu pracy i budżetu Klubu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
 5. Podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu majątku Klubu.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Klubu.
 7. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu.
 8. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 9. Uchwalanie Regulaminu Zarządu, na podstawie którego wykonuje swoje obowiązki.
 10. Uchwalania wszelkich regulaminów i opracowywania procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TKS GRANIT Strzelin.

§32

 1. Członek Zarządu Klubu może zostać odwołany ze składu Zarządu Klubu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem i pozostałymi aktami wewnętrznymi Klubu.
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu Klubu podejmuje Walne Zebranie członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.

§33

Komisja Rewizyjna Klubu powoływana jest przez Walne Zebranie członków Klubu do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu oraz władz Klubu.

§34

 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech członków Klubu i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna Klubu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej i statutowej Klubu.
 2. Składanie wniosków z kontroli i wydawanie zaleceń pokontrolnych, możliwość żądania od Zarządu Klubu przedłużenia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
 3. Kontrola regulacji składek członkowskich przez członków Klubu.
 4. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu członków Klubu o stanie gospodarki finansowej Klubu i działalności Zarządu Klubu z wnioskiem o udzielenie absolutorium jego członkom.
 5. Wystąpienie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu.
 6. Możliwość udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§36

 1. Członek Komisji Rewizyjnej Klubu może zostać odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem lub innymi aktami wewnętrznymi Klubu.
 2. Uchwałę odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej Klubu podejmuje Walne Zebranie członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania., w głosowaniu tajnym.

§37

W celu wspierania działalności statutowej TKS GRANIT Strzelin oraz promowania rozwiązań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność Klubu powołuje się Radę Sponsorów w liczbie siedmiu osób spośród sympatyków TKS GRANIT Strzelin. Pracami Rady Sponsorów kieruje przewodniczący wybrany z Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§38

Na majątek Klubu składają się:

 1. Składki członkowskie.
 2. Darowizny, spadki, zapisy.
 3. Dotacje.
 4. Środki z funduszy unijnych.

§39

 1. Majątek Klubu może być wykorzystany wyłącznie na cele statutowe Klubu.
 2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Gospodarowanie majątkiem Klubu jest jawne.
 4. Członkowie Klubu nie mogą uczestniczyć w zyskach Klubu. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych członków (np. przejazdów) związanych z wykonywaniem zadań statutowych.
 5. Mając na uwadze finanse Klubu Zarząd Klubu podejmuje decyzję w formie uchwały w jakim zakresie dokonuje zwrotów kosztów własnych członków Klubu. Uchwała Zarządu musi zostać udostępniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.

§40

Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

§41

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, działających łącznie w tym: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

§42

Uchwały Zarządu Klubu w zakresie zobowiązań majątkowych Klubu, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu z zastrzeżeniem, że na posiedzeniu musi być obecny Prezes lZarządu ub Wiceprezes Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§43

Uchwałę o zmianie Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Terenowego Klubu Sportowego GRANIT Strzelin podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu.

§44

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji, wskazuje likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§45

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o Sporcie.

Powiązane artykuły

Regulamin zarządu

Regulamin klubu